Hotline :  0272 37 35 939

Thông tin

1/ Giai đoạn 1: Sau thu hoạch Thời gian bón: Bón lót ngay sau thu hoạch 01 ngày Chuyên dùng:  Phân hữu cơ Big World hoặc phân hữu cơ Ba...

Kết nối với chúng tôi: