Hotline :  0272 37 35 939

Nhóm phân bón mùa mưa

Nhóm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê vào mùa mưa, giúp cà phê phát cành, chùm trái nhiều, trái lớn nhanh, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt, hạn chế thối trái trong mùa mưa, cho cây đạt năng suất cao.

Kết nối với chúng tôi: