Hotline :  0272 37 35 939

4 THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN CHO CÂY ĂN TRÁI CÓ MÚI TO, KHÔNG SƯỢNG

Đối với cây 1 - 2 năm tuổi: 

- Bón phân đạm Max One 46Te nên pha với nước để tưới, 2 - 3 tháng bón một lần.

- Hoặc sử dụng các sản phẩm NPK Max One như: 16-16-8+TE, 20-20-15+TE, 30-10-10+TE, Umax rong biển đầu vụ với liều lượng 0,5-2kg/cây/lần bón, chia thành 3-4 lần bón trong năm.

Đối với cây trưởng thành: chia làm 4 lần bón/năm

THỜI KỲ THỜI GIAN BÓN LOẠI PHÂN LƯỢNG BÓN
Lần 1 Sau khi thu hoạch NPK 16-16-8+TE , NPK 20-20-15+TE, NPK 30-10-10+TE, Umax rong biển đầu vụ. 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 2 Trước khi ra hoa Umax rong biển đầu vụ, Sunway đầu vụ, Big Farm đầu vụ 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 3 Sau khi đậu trái 6-8 tuần NPK 12-12-18+TE, NPK 16-9-21+TE, NPK, NPK 17-7-21, Max One chống rụng trái non, Umax rong biển cuối vụ, Sunway cuối vụ, Big farm cuối vụ. 0.5-2 kg/cây/lần
Lần 4 Trước thu hoạch trái 1-2 tháng NPK 12-12-18+TE, NPK 16-9-21+TE, NPK, NPK 17-7-21, Max One chống rụng trái non, Umax rong biển cuối vụ, Sunway cuối vụ, Big farm cuối vụ. 0.5-2 kg/cây/lần

Lưu ý: Để cung cấp thêm vi lượng cho cây, có thể bón thêm phân trung vi lượng Max One vào giai đoạn cây ra lá non và khi trái bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần bón từ 2-3kg/1000m2.

cat 

Kết nối với chúng tôi: