Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
15
5
27
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
6
6
8
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho các loại cây trồng, giúp cây trồng phát triển, tăng năng suất cây trồng

User manual

Cà phê, ca cao, mắc ca, chè: 35-55 kg/1000m2/lần.
Cao su: 30-50 kg/1000m2/năm.
Hồ tiêu: 0,1-0,2 gr/nọc/lần.
Cây ăn trái: 0.5-2 kg/cây/lần.
Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
NPK 15-5-27+TE
NPK 15-5-27+TE
NPK 15-5-27+TE
NPK 15-5-27+TE
NPK 15-5-27+TE
NPK 15-5-27+TE
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp