Hotline :  0272 37 35 939

Information

1/ Giai đoạn 1: Sau thu hoạch Thời gian bón: Bón lót ngay sau thu hoạch 01 ngày Chuyên dùng:  Phân hữu cơ Big World hoặc phân hữu cơ Ba...

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp