Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
17.68%
8.86%
15.68%
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
3.68%
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
vết
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

- Chống rụng trái non, hạn chế thối trái, khô trái, trong mùa mưa.
- Dưỡng trái, cho trái lớn đều và khỏe, trái lớn nhanh.
- Chùm trái nhiều, to nhân, chắc hạt, nặng hạt, bóng hạt.
- Phục hồi cây trồng sau thu hoạch, kích thích rễ tơ ra nhiều.

User manual

- Cà phê, ca cao, chè, mắc ca: 35-55 kg/1000m2/lần.
- Hồ tiêu: 100 - 200 kg/nọc/lần.
- Cây ăn trái: 0,5 - 2 kg/cây/lần.
- Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 25-35 kg/1000m2/vụ.
- Rau, củ, quả và cây trồng khác: 20-30 kg/1000m2/vụ.

Gallery
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
NPK MAX ONE CHỐNG RỤNG TRÁI NON
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp