Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
16
8
16
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Secondary Elements
Lưu huỳnh (S)
%
8
TCVN 9296:2001
Trace Elements
Bo (B)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
vết
vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho cây trồng, phát triển cảnh lá, ra hoa hàng loạt, đậu trái, nuôi trái, nuôi cành, ra ngọn, tang năng suất cây trồng.

User manual

Cà phê, ca cao, chè: 350-550kg/ha/lần.

Hồ tiêu: 200-300gr/nọc/lần.

Cây ăn trái: 1-2kg/cây/lần.

Cao su: 500-700kg/ha/năm.

Lúa, cây lương thực ngắn ngày: 250-350kg/ha/vụ.

Rau, củ, quả và cây trồng khác: 200-300kg/ha/vụ.

Gallery
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
NPK AAA 16-8-16
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp