Hotline :  0272 37 35 939

Products

Materials
Target Unit Ingredients (Real) Ingredient (Experiment)
Macro Elements Macro Elements Macro Elements
Đạm tổng số (N)
Lân (P2O5)
Kali (K2O)
%
%
%
20
5
6
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
TCVN 5815:2001
Trace Elements
Bo (B)
Đồng (Cu)
Kẽm (Zn)
ppm
ppm
ppm
Vết
Vết
Vết
AOAC 2007 (982.01)
TCVN 9296:2012
TCVN 9296:2013
Function

Bón cho cây trồng, phát triển cảnh lá, ra hoa hàng loạt, đậu trái, nuôi trái, nuôi cành, ra ngọn, tang năng suất cây trồng.

User manual

Cà phê, Cacao, Chè, Cao su:

Bón 200-300kg/ha/lần đối với cây thiết kế cơ bản. 

Bón 300-400kg/ha/lần đối với cây kinh doanh.

Hồ tiêu:

Bón 0.1-0.2kg/nọc/lần đối với cây thiết kế cơ bản.

Bón 0.2-0.3kg/nọc/lần đối với cây kinh doanh.

Bắp, đậu, cây khác: Bón 200-350kg/ha lần bón.

Gallery
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
NPK Max one AAA 20-5-6
Video

Comment

MAXONE Fertilizer Joint Stock Company

Tel: (072)3735 939 - Fax: (072)3735 968

Address : Block F2A, 2 Street, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An Province

Connect With Us:

fbgp